Privacybeleid

Deze juridische tekst geeft u details over hoe wij uw persoonlijke gegevens verzamelen en verwerken via onze website http://campingconil.es, inclusief alle informatie die u ons via de website kunt verstrekken wanneer u uw gegevens indient via het aangewezen formulier.

Door ons uw gegevens te verstrekken, informeren wij u dat onze diensten niet beschikbaar zijn voor personen die niet wettelijk bevoegd zijn om toestemming te geven. Daarom garandeert u bij het indienen van de formulieren dat u voldoende bekwaamheid hebt om toestemming te geven.

Vervolgens informeren wij u over het gegevensbeschermingsbeleid van: Mundo Gracium 10, S.L.

 1. Verwerkingsverantwoordelijke.

Contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke:

Mundo Gracium 10, S.L, met btw-nummer: B47788443 en adres: Carril Hijuela de la Mirla nº 86 11140 Conil De La Frontera Cádiz, en telefoonnummer: 622664922. E-mail:hola@campingconil.es

Registro Mercantil de Valladolid, op 17 januari 2019, in Tomo 1551, Folio 14, Sectie 8, Blad VA 30332, I/A 2.

Mundo Gracium 10, S.L is de verwerkingsverantwoordelijke (hierna “wij” of “onze”).

 

 1. Welke gegevens verzamelen wij?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) definieert persoonsgegevens als alle informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, oftewel informatie die kan worden gebruikt om een persoon te identificeren. Dit omvat geen anonieme of percentagegegevens.

Persoonsgegevens die rechtstreeks bij de betrokkene kunnen worden verzameld, worden vertrouwelijk behandeld en opgenomen in de bijbehorende verwerkingsactiviteiten van Mundo Gracium 10, S.L.

Op onze website kunnen we bepaalde soorten persoonsgegevens verwerken, waaronder:

 • Identiteitsgegevens: achternaam.

Wij verzamelen geen gegevens met betrekking tot bijzondere categorieën van persoonsgegevens (zoals etnische of raciale afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, lidmaatschap van een vakbond, of informatie over gezondheid, genetische gegevens of biometrische gegevens).

Als u wettelijk verplicht bent of contractuele voorwaarden tussen ons vereisen dat u persoonsgegevens verstrekt en u weigert dit te doen, kan het zijn dat wij niet in staat zijn om het contract uit te voeren of de dienst te leveren, en u dient ons hiervan tijdig op de hoogte te stellen.

 

 1. Hoe verzamelen wij uw persoonlijke gegevens?

De methoden die wij gebruiken om persoonlijke gegevens te verzamelen zijn als volgt:

 • Via het formulier op onze website, via ons contact e-mailadres, telefonisch of per post wanneer:
  • U informatie opvraagt over onze diensten.
  • U de dienstverlening van onze services contracteert.
  • Via technologie of geautomatiseerde interacties: op onze website kunnen wij automatisch technische gegevens verzamelen over uw apparatuur, browse-acties en gebruikerspatronen. Deze gegevens worden verzameld met behulp van cookies of vergelijkbare technologieën. Als u meer informatie wenst, kunt u verwijzen naar ons cookiebeleid.
 • Via derden:
 • Google: analytische gegevens of zoekgegevens. Buiten de Europese Unie.

 

 1. Doel en rechtmatigheid van het gebruik van uw gegevens

De meest voorkomende doelen voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens zijn:

 • Voor het sluiten van een contract tussen Mundo Gracium 10, S.L en u.
 • Wanneer u toestemming geeft voor de verwerking van uw gegevens.
 • Wanneer we ze nodig hebben om te voldoen aan een wettelijke of regelgevende verplichting.
 • Wanneer het noodzakelijk is voor ons legitieme belang of het legitieme belang van een derde partij.

De gebruiker kan op elk moment de gegeven toestemming intrekken door een e-mail te sturen naar hola@campingconil.es of door te verwijzen naar de sectie over het uitoefenen van rechten die hieronder wordt vermeld.

Hieronder vindt u een tabel waarin u kunt zien hoe we uw persoonlijke gegevens zullen gebruiken, de rechtmatigheid van het gebruik en het type persoonlijke gegevens dat we zullen verwerken. We kunnen bepaalde persoonlijke gegevens verwerken om aanvullende wettelijke redenen, dus als u meer details hierover nodig hebt, kunt u een e-mail sturen naar hola@campingconil.es.

Formulier

Doel

Soort gegevens

Wettelijke grondslag voor verwerking

Reserveringen

Het doel is het beheer van reserveringen

 • Naam
 • Voornaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Identiteitskaart / Verblijfsvergunning / Paspoort
 • Adres
 • Creditcardinformatie

Toestemming van de betrokkene (art. 6.1.a RGPD)

 

Verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is of voor het nemen van precontractuele maatregelen op verzoek van de betrokkene (art. 6.1.b RGPD)

Verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke (art. 6.1f RGPD)

Doel: Wij zullen uw gegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld, tenzij wij redelijkerwijs van mening zijn dat we ze voor een andere reden moeten gebruiken, waarbij wij u vooraf informeren over de juridische grondslag voor de verwerking ervan, en op voorwaarde dat het nieuwe doel verenigbaar is met het oorspronkelijke doel.

 

 1. Hoe lang bewaren we uw gegevens?

We bewaren uw gegevens gedurende de tijd die nodig is om het doel te bereiken waarvoor ze zijn verzameld, en om eventuele potentiële aansprakelijkheden die voortvloeien uit dat doel en de verwerking van de gegevens te bepalen. De verschillende regelgevingen met betrekking tot de bewaartermijnen van gegevens zijn van toepassing, indien van toepassing, op deze specifieke verwerking.

 

 1. Minderjarigen

Mundo Gracium 10, S.L staat niet toe dat personen onder de 14 jaar hun persoonlijke gegevens verstrekken via de beschikbaar gestelde middelen op deze website (zoals het invullen van webformulieren voor serviceverzoeken, contactformulieren of het verzenden van e-mails). Daarom verklaren personen die persoonlijke gegevens verstrekken via deze middelen uitdrukkelijk dat ze ouder zijn dan 14 jaar, en Mundo Gracium 10, S.L is niet verantwoordelijk voor het niet naleven van deze eis.

Als uw kind onder de leeftijdsgrens persoonlijke informatie heeft verstrekt aan Mundo Gracium 10, S.L, neem dan contact met ons op om het uitoefenen van de toepasselijke rechten aan te vragen.

In gevallen waarin de diensten aangeboden door Mundo Gracium 10, S.L gericht zijn op kinderen jonger dan 14 jaar, zullen middelen worden verstrekt om toestemming te verkrijgen van de ouders of wettelijke voogden van het kind.

 

 1. Uitoefening van gegevensbeschermingsrechten:

Hoe kunnen deze rechten worden uitgeoefend? Gebruikers kunnen een communicatie sturen naar het hoofdkantoor van Mundo Gracium 10, S.L of naar het e-mailadres hola@campingconil.es, waarbij een fotokopie van hun identiteitskaart of ander vergelijkbaar identificatiedocument wordt bijgevoegd, om het volgende te verzoeken:

 • Toegang tot hun persoonlijke gegevens: Gebruikers kunnen informeren of Mundo Gracium 10, S.L hun persoonlijke gegevens gebruikt.
 • Verzoek om rectificatie indien de gegevens onjuist zijn of uitoefening van het recht om vergeten te worden met betrekking tot de gegevens.
 • Verzoek om beperking van de verwerking, in welk geval Mundo Gracium 10, S.L de gegevens alleen zal bewaren voor het uitoefenen of verdedigen van juridische rechten.
 • Verzet tegen de verwerking: Mundo Gracium 10, S.L zal stoppen met de verwerking van de gegevens zoals geïnstrueerd, tenzij er legitieme redenen zijn of voor de uitoefening of verdediging van mogelijke juridische claims die verdere verwerking vereisen.
 • Gegevensoverdraagbaarheid: Als de gebruiker wenst dat zijn gegevens worden verwerkt door een andere entiteit, zal Mundo Gracium 10, S.L de overdraagbaarheid van de gegevens naar de nieuwe gegevensverwerkingsverantwoordelijke vergemakkelijken.

Gebruikers kunnen gebruikmaken van de formulieren die beschikbaar zijn gesteld door de Spaanse Gegevensbeschermingsautoriteit (Agencia Española de Protección de Datos) om deze rechten uit te oefenen: Hier

Het indienen van een klacht bij de AEPD: Indien gebruikers van mening zijn dat Mundo Gracium 10, S.L hun gegevens onjuist verwerkt, kunnen zij hun klachten indienen bij de desbetreffende toezichthoudende autoriteit, die in Spanje de Spaanse Gegevensbeschermingsautoriteit is.

We kunnen u specifieke informatie vragen om ons te helpen uw identiteit te bevestigen en uw recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens (of het uitoefenen van een van de bovengenoemde rechten) te waarborgen. Dit is een beveiligingsmaatregel om ervoor te zorgen dat persoonlijke gegevens niet worden bekendgemaakt aan personen die er geen recht op hebben.

We zullen binnen de wettelijke termijn van één maand op alle verzoeken reageren. Als een verzoek echter bijzonder complex is, kan het langer duren dan een maand. In dat geval zullen we u op de hoogte stellen en u op de hoogte houden.

 

 1. Communicatie van gegevens: Dienstverlening

Bij de uitvoering van ons werk kunnen we de hulp van derden nodig hebben die de gegevens alleen zullen verwerken om de gecontracteerde dienst te leveren, en waarmee we passende maatregelen hebben genomen om uw rechten te waarborgen:

 • Dienstverleners die systeembeheer- en informatietechnologiediensten leveren.
 • Professionele adviseurs, waaronder advocaten, accountants en verzekeraars, die adviesdiensten op het gebied van bankieren, juridische zaken, verzekeringen en accountancy leveren.

Alle gegevensverwerkers aan wie we uw gegevens overdragen, zullen de beveiliging van uw persoonlijke gegevens respecteren en deze verwerken in overeenstemming met de AVG.

We staan deze verwerkers alleen toe om uw gegevens te verwerken voor specifieke doeleinden en volgens onze instructies. U kunt echter een lijst van deze dienstverleners opvragen, in overeenstemming met transparantie, door een e-mail te sturen naar: reservas@teacampa.com.

 

 1. Gegevensbeveiliging

We hebben passende beveiligingsmaatregelen getroffen om te voorkomen dat uw persoonlijke gegevens per ongeluk verloren gaan, onrechtmatig worden gebruikt of toegankelijk zijn, worden gewijzigd of onthuld. Bovendien beperken we de toegang tot uw persoonlijke gegevens tot medewerkers, ingehuurde agenten en andere derden die commercieel belang hebben bij het kennen van dergelijke gegevens. Zij zullen uw persoonlijke gegevens alleen verwerken volgens onze instructies en zijn onderworpen aan een geheimhoudingsplicht.

We hebben procedures ingesteld om elk vermoeden van een inbreuk op uw persoonlijke gegevens te behandelen, en we zullen u en de toezichthoudende autoriteit op de hoogte stellen in geval van een beveiligingsincident, zoals geregeld in de artikelen 33 en 34 van de AVG.