juridische kennisgeving

                               

 1. Wettelijke informatie en aanvaarding

In overeenstemming met artikel 10 van Wet 34/2002, van 11 juli, betreffende diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel, worden de identificatiegegevens van het bedrijf hieronder vermeld. Dit internetportaal wordt ter beschikking gesteld van de gebruikers door het bedrijf, waarvan de identificatiegegevens als volgt zijn:

Bedrijfsnaam:

Mundo Gracium 10, S.L

C.I.F.:

B47788443

Vestigingsadres:

Carril Hijuela de la Mirla nº 86 11140 Conil De La Frontera Cádiz 

Telefoon:

622664922

E-mail:

hola@campingconil.es

Registratiegegevens:

Ingeschreven in het Handelsregister van Valladolid, op 17 januari 2019, onder deel 1551, blad 14, sectie 8, nummer VA 30332, I/A 2.

 

Dit wettelijk bericht bevat de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de toegang en het gebruik van deze website, hierna “de website” genoemd. Het gebruik van de website houdt de uitdrukkelijke en volledige aanvaarding in van deze algemene voorwaarden in de versie die op het moment van toegang door de gebruiker is gepubliceerd, onverminderd de specifieke voorwaarden die van toepassing kunnen zijn op bepaalde specifieke diensten van de website.

De toegang tot de website is gratis, behalve voor de kosten van de verbinding via het telecommunicatienetwerk geleverd door de toegangsprovider die door de gebruikers is gecontracteerd. Bepaalde diensten zijn exclusief voor onze klanten en de toegang daartoe is beperkt.

Het gebruik van het portaal impliceert de status van gebruiker van het portaal (hierna “gebruiker”) en houdt de aanvaarding in van alle voorwaarden in dit wettelijk bericht. De dienstverlening van het portaal is beperkt tot het moment waarop de gebruiker is verbonden met het portaal of een van de diensten die via het portaal worden verstrekt. Daarom moet de gebruiker dit wettelijk bericht zorgvuldig lezen telkens wanneer hij/zij van plan is het portaal te gebruiken, aangezien dit bericht en de gebruiksvoorwaarden die erin staan, kunnen worden gewijzigd.

Bepaalde portal-diensten die toegankelijk zijn voor internetgebruikers of exclusief voor klanten van Mundo Gracium 10, S.L. kunnen onderworpen zijn aan specifieke voorwaarden, regels en instructies die, indien van toepassing, dit wettelijk bericht vervangen, aanvullen en/of wijzigen en die door de gebruiker moeten worden aanvaard voordat de desbetreffende dienst wordt verleend.

 

 1. Intellectueel en industrieel eigendom

Deze website en de inhoud ervan zijn beschermd onder de geldende wetgeving inzake intellectuele eigendom.

Mundo Gracium 10, S.L is eigenaar of licentiehouder van alle intellectuele en industriële eigendomsrechten van haar website, evenals van de elementen die daarin zijn opgenomen. Het is daarom uitdrukkelijk verboden om de gehele of gedeeltelijke inhoud van deze website, voor commerciële doeleinden, te reproduceren, verspreiden, openbaar te maken of te transformeren, op welke drager en met welk technisch middel dan ook, zonder de toestemming van Términos y Condiciones.

De merken, handelsnamen of onderscheidende tekens zijn eigendom van Mundo Gracium 10, S.L, hetzij door industriële of intellectuele eigendom, waarbij de toegang tot het portaal geen enkel recht op genoemde merken, handelsnamen en/of onderscheidende tekens verleent.

Alle producten en diensten op deze pagina’s die NIET eigendom zijn van Mundo Gracium 10, S.L zijn geregistreerde handelsmerken van hun respectieve eigenaren en worden als zodanig erkend door ons bedrijf. Ze worden alleen vermeld op de website van Mundo Gracium 10, S.L voor promotie- en informatiedoeleinden. Deze eigenaren kunnen verzoeken om wijziging of verwijdering van de hen toebehorende informatie.

 

 1. Gebruiksvoorwaarden van het portaal

3.1 Algemeen

De gebruiker verbindt zich ertoe om het portaal correct te gebruiken in overeenstemming met de wet en deze juridische kennisgeving. De gebruiker is aansprakelijk jegens Mundo Gracium 10, S.L of derden voor eventuele schade die kan ontstaan als gevolg van het niet naleven van deze verplichting.

Het gebruik van het portaal met als doel schade toe te brengen aan de eigendommen of belangen van Mundo Gracium 10, S.L of derden, of op enige andere wijze netwerken, servers en andere computerapparatuur (hardware) of software van Mundo Gracium 10, S.L of derden te overbelasten, beschadigen of uitschakelen, is uitdrukkelijk verboden.

3.2 Inhoud

De gebruiker verbindt zich ertoe om de inhoud te gebruiken in overeenstemming met de wet en deze juridische kennisgeving, evenals met andere voorwaarden, regels en instructies die van toepassing kunnen zijn overeenkomstig het bepaalde in clausule 1.

Bij wijze van voorbeeld, de Gebruiker moet, in overeenstemming met de huidige wetgeving, zich onthouden van:

 • De Inhoud te reproduceren, te kopiëren, te distribueren, beschikbaar te stellen, openbaar te maken, te transformeren of te wijzigen, behalve in gevallen die bij wet zijn toegestaan of waarvoor uitdrukkelijk toestemming is verleend door Mundo Gracium 10, S.L. of door degene die eigenaar is van de exploitatierechten, al naar gelang het geval.
 • Reproductie of kopie voor privégebruik van de Inhoud die kan worden beschouwd als Software of Database in overeenstemming met de huidige wetgeving inzake intellectuele eigendom, evenals de openbare mededeling ervan of de terbeschikkingstelling ervan aan derden wanneer deze handelingen noodzakelijkerwijs de reproductie door de Gebruiker of een derde impliceren.
 • Uittreksels en/of hergebruik van het geheel of een substantieel deel van de Inhoud van het Portaal en van de databases die Mundo Gracium 10, S.L. ter beschikking stelt van de Gebruikers.

3.3 Links naar het portaal

De internetgebruiker die links vanaf zijn eigen webpagina’s naar het Portaal wil plaatsen, moet voldoen aan de volgende voorwaarden, ongeacht of hij/zij al dan niet op de hoogte is van deze voorwaarden. Het niet naleven van deze voorwaarden ontslaat de gebruiker niet van de verantwoordelijkheden die voortvloeien uit de wet:

 • De link zal alleen naar de startpagina of hoofdpagina van het Portaal verwijzen, maar mag deze op geen enkele manier reproduceren (online links, kopiëren van teksten, afbeeldingen, etc.).
 • Het is te allen tijde verboden, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving op elk moment, om frames of kaders van welke aard dan ook te gebruiken die het Portaal omringen of de weergave van de inhoud via internetadressen anders dan die van het Portaal mogelijk maken. In ieder geval, wanneer ze samen met inhoud van buiten het Portaal worden weergegeven, mag dit niet: (I) fout, verwarring of misleiding bij de gebruikers veroorzaken of kunnen veroorzaken over de werkelijke oorsprong van de dienst of inhoud; (II) een daad van oneerlijke vergelijking of imitatie zijn; (III) gebruikt worden om te profiteren van de reputatie en het prestige van Mundo Gracium 10, S.L; of (IV) op enige andere manier verboden zijn volgens de geldende wetgeving.
 • Vanaf de pagina waar de link wordt geplaatst, mogen geen valse, onjuiste of incorrecte verklaringen worden gedaan over Mundo Gracium 10, S.L, haar partners, werknemers, klanten of over de kwaliteit van de diensten die zij levert.
 • Op de pagina waar de link wordt geplaatst, mag op geen enkele manier worden vermeld dat Mundo Gracium 10, S.L toestemming heeft gegeven voor de plaatsing van de link of dat zij op andere wijze het sponsor, medewerking, controleert of toezicht houdt op de diensten van de afzender.
 • Het gebruik van enig benaming, grafisch of gemengd handelsmerk of ander onderscheidend teken van Mundo Gracium 10, S.L binnen de pagina van de afzender is verboden, behalve in gevallen die wettelijk zijn toegestaan of uitdrukkelijk zijn geautoriseerd door Mundo Gracium 10, S.L, en mits in deze gevallen een directe link naar het Portaal wordt toegestaan op de wijze zoals bepaald in deze clausule.
 • De pagina waar de link wordt geplaatst, moet strikt voldoen aan de wet en mag in geen geval inhoud van zichzelf of van derden bevatten of koppelen die: (I) onwettig, schadelijk of in strijd zijn met de moraal en goede zeden (pornografisch, gewelddadig, racistisch, enz.); (II) de gebruiker een verkeerde indruk kan geven dat Mundo Gracium 10, S.L de ideeën, uitspraken of meningen van de afzender, legaal of illegaal, onderschrijft, steunt, goedkeurt of op enigerlei wijze ondersteunt; (III) ongepast of niet relevant zijn met de activiteiten van Mundo Gracium 10, S.L gezien de plaats, inhoud en thematiek van de website van de afzender.

 

 1. Uitsluiting van aansprakelijkheid

4.1 Van de informatie

Mundo Gracium 10, S.L is niet verantwoordelijk voor beslissingen die worden genomen op basis van de verstrekte informatie op het Portaal, noch voor schade en verliezen die worden veroorzaakt bij de Gebruiker of derden als gevolg van handelingen die uitsluitend zijn gebaseerd op de verkregen informatie op het Portaal.

4.2 Over de kwaliteit van de dienstverlening

De toegang tot het Portaal houdt niet de verplichting in voor Mundo Gracium 10, S.L om afwezigheid van virussen, wormen of andere schadelijke computerelementen te controleren.                                                                                                                     

Het is de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om te zorgen voor de beschikbaarheid van geschikte tools voor het detecteren en verwijderen van schadelijke computertoepassingen.

 Mundo Gracium 10, S.L is niet verantwoordelijk voor schade aan de computers van Gebruikers of derden tijdens het gebruik van de Portaaldienst.

 

4.3 De beschikbaarheid van de dienst

Toegang tot het Portaal vereist diensten en leveringen van derden, inclusief transport via telecommunicatienetwerken waarvan de betrouwbaarheid, kwaliteit, continuïteit en werking niet de verantwoordelijkheid zijn van Mundo Gracium 10, S.L. Dienovereenkomstig kunnen de diensten die via het Portaal worden aangeboden, voorafgaand aan of gelijktijdig met de verlening van de dienst van het Portaal, worden opgeschort, geannuleerd of ontoegankelijk worden.

Mundo Gracium 10, S.L is niet verantwoordelijk voor schade van welke aard dan ook die bij de Gebruiker wordt veroorzaakt als gevolg van storingen of onderbrekingen in telecommunicatienetwerken die leiden tot opschorting, annulering of onderbreking van de dienstverlening van het Portaal tijdens of voorafgaand aan de verlening ervan.

 

4.4 Over de inhoud en diensten die via het Portaal worden gelinkt

De dienst voor toegang tot het Portaal omvat technische verbindingsapparaten, directories en zelfs zoekinstrumenten waarmee de Gebruiker toegang heeft tot andere webpagina’s en internetportals (hierna “Gelinkte Sites”). In deze gevallen fungeert Mundo Gracium 10, S.L als een dienstverlener voor bemiddeling overeenkomstig artikel 17 van de Ley 34/2002, de Wet op de Informatiemaatschappij en Elektronische Handel (LSSI), en is het alleen verantwoordelijk voor de inhoud en diensten die worden geleverd op de Gelinkte Sites voor zover zij daadwerkelijk op de hoogte zijn van de onwettigheid en de link niet met de nodige zorgvuldigheid hebben uitgeschakeld. In het geval dat de Gebruiker van mening is dat er een Gelinkte Site is met onwettige of ongepaste inhoud, kan dit aan Mundo Gracium 10, S.L worden gemeld volgens de procedure en gevolgen zoals vastgelegd in clausule 6, waarbij deze melding in geen geval leidt tot de verplichting om de betreffende link te verwijderen.

In geen geval houdt het bestaan van Gelinkte Sites in dat er overeenkomsten bestaan met de verantwoordelijken of eigenaars ervan, noch de aanbeveling, promotie of identificatie van Mundo Gracium 10, S.L met de uitspraken, inhoud of geleverde diensten.

Mundo Gracium 10, S.L kent de inhoud en diensten van de Gelinkte Sites niet en is daarom niet verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door onwettigheid, kwaliteit, verouderdheid, onbeschikbaarheid, fouten en nutteloosheid van de inhoud en/of diensten van de Gelinkte Sites, noch voor enige andere schade die niet rechtstreeks toerekenbaar is aan Mundo Gracium 10, S.L.

 

 1. Gegevensbescherming

U kunt ons privacybeleid hier raadplegen om te weten hoe wij uw persoonlijke gegevens gebruiken.

 

 1. Melding van onwettige en ongepaste activiteiten

Als de Gebruiker of een andere internetgebruiker op de hoogte is van Gelinkte Sites die verwijzen naar pagina’s met inhoud of diensten die onwettig, schadelijk, denigrerend, gewelddadig of in strijd met de moraal zijn, kan er contact worden opgenomen met Mundo Gracium 10, S.L met vermelding van de volgende gegevens:

 1. Persoonlijke gegevens van de melder: naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres;
 2. Beschrijving van de feiten die wijzen op de onwettigheid of ongepastheid van de Gelinkte Site;
 3. In geval van schending van rechten, zoals intellectueel eigendom, de persoonlijke gegevens van de rechthebbende indien deze een andere persoon is dan de melder;
 4. Tevens moet het bewijs worden geleverd dat de rechthebbende gemachtigd is om namens de rechthebbende op te treden indien deze een andere persoon is dan de melder;
 5. Een expliciete verklaring dat de informatie in de klacht juist is.

De ontvangst van de communicatie door Mundo Gracium 10, S.L zoals voorzien in deze clausule betekent niet, volgens de bepalingen van de LSSI, dat Mundo Gracium 10, S.L daadwerkelijk op de hoogte is van de activiteiten en/of inhoud die door de melder worden aangegeven.

Bovendien moet het bewijs worden geleverd dat de rechthebbende gemachtigd is om namens de rechthebbende op te treden indien deze een andere persoon is dan de melder.

 1. Notificaciones

Alle meldingen en communicaties die door de partijen worden gedaan, zijn geldig overeenkomstig de wettelijk toegestane middelen. Meldingen met betrekking tot het huidige Portaal worden als effectief beschouwd als ze via het Portaal zelf worden gedaan.

 

 1. Modificaciones

Mundo Gracium 10, S.L behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen op haar website, waarbij zowel de inhoud en diensten die via de website worden aangeboden als de manier waarop deze worden gepresenteerd kunnen worden gewijzigd, verwijderd of toegevoegd.

Bovendien kunnen deze algemene voorwaarden op elk moment worden gewijzigd. De wijzigingen treden in werking vanaf het moment van publicatie.

 

 1. Sociale media

Mundo Gracium 10, S.L is aanwezig op verschillende sociale media en platforms. Bij het betreden van een van deze of andere netwerken, moet worden opgemerkt dat de van toepassing zijnde gebruiksvoorwaarden die zijn vastgesteld door elk platform, gelden. Mundo Gracium 10, S.L heeft geen invloed op deze voorwaarden.

 

 1. Wetgeving

Dit Juridisch Kennisgeving wordt beheerst door de Spaanse wetgeving in al haar aspecten. Indien de toepasselijke wet dit toelaat om afstand te doen van de wettelijke jurisdictie, worden de rechtbanken van Valladolid aangewezen als bevoegde rechtbanken om eventuele geschillen te beslechten. De gebruiker doet uitdrukkelijk afstand van enig ander rechtsgebied dat mogelijk van toepassing zou kunnen zijn.